چنـدى پیش محمدجـوادآذرى جهرمـى،معاون وزیـرارتباطات و مدیرعامل شـرکت ارتباطات زیرسـاخت از تصمیم شـوراى عالى فضاى مجازى براى صدورمجوز به وزارت ارتباطات براى مذاکره با CDN هاى بین الملل ىسـخن گفـت؛ مذاکراتی که در صورت به ثمرنشسـتن،زمینه رابراى ورود واسـتقرار ارائه دهندگان شـبکه هاى توزیع محتوا در ایران فراهم خواهدکرد. البته این نخسـتین بارىنیست که دولت باغولهاى بین المللى توزیـع محتواپاى میـزمذاکره مـى رود؛مذاکراتى که به تعبیرکارشناسـان بومى حوزه CDNهمیشه به دلایلى ازجمله فیلترینگ وقوانین رگولاتورى به بن بست رسیده است.

صحبت های پویا پیر حسینلو، فرهاد فاطمی و میلاد قاسم زاده در مجله گسترش تجارت را از اینجا ببینید.